کد خبر3058 تاریخ انتشار12:40 - 1394/07/08 تعداد بازدید3638

واژه هاي جديد ابلاغي توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي

واژه هاي جديد ابلاغي توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي
واژه هاي جديد ابلاغي توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي

خبرگزاري آريا-فرهنگستان زبان و ادب فارسي تعدادي از معادل‌هاي تازه تصويب‌شده براي واژه‌هاي خارجي را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،لي مهرامي‌ از گروه واژه‌گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي گفت: در گروه واژه‌گزيني 70 کارگروه تخصصي واژه‌گزيني با همکاري حدود 400 استاد و کارشناس و متخصص در حوزه‌هاي گوناگون علوم و فنون فعاليت دارند. هر کارگروه‌، پس از گردآوري پيکره واژگاني خود‌، براي هر واژه پرونده‌اي تشکيل مي‌دهد که در آن اطلاعاتي از قبيل واژه بيگانه به زبان انگليسي و زبان‌هاي ديگر‌، تعريف واژه‌، منشا زباني و ريشه‌شناختي واژه‌، ترکيبات و مشتقات و واژه‌هاي مرتبط آن‌، معادل‌هاي به کاررفته در برابر اين واژه در زبان فارسي‌ و مقوله‌ دستوري درج شده است.
او افزود: پس از تهيه مجموعه‌اي از واژه‌ها آن مجموعه به شوراي هماهنگي و سپس به هيات فني ارسال مي‌شود و پس از رفع نواقص‌، در جلسات شوراي واژه‌گزيني مطرح مي‌شوددر اين شورا پس از بحث و بررسي و شنيدن نظرهاي موافق و مخالف سرانجام معادل‌هايي به تصويب مي‌رسد. معادل‌هاي مصوب براي آگاهي علاقه‌مندان و کارشناسان‌، در وبگاه فرهنگستان درج مي‌شود و تا سه سال در صورت دريافت پيشنهادها و معادل‌هاي بهتر قابل تغيير است.
به گفته مهرامي، در ماه‌هاي اسفند و فروردين چند کارگروه‌، واژه‌هاي خود را در شوراي واژه‌گزيني مطرح کردند و معادل‌هايي به تصويب رسيد.
تعدادي از واژه‌هاي چند حوزه به عنوان نمونه به آگاهي مي‌رسد.
واژه‌هاي مصوب اقتصاد
تورم لگام‌گسيخته: hyperinflation
تورم خزنده: creeping inflation
تورم تازنده: galloping inflation
بانک‌گريزي: bank run
کسادي: recession
کسادي دامنه‌دار: depression
فراگشت: upturn
فرودگرد: downturn
قيمت‌افزايي: mark up
قيمت‌کاهي: mark down
واژه‌هاي مصوب حمل و نقل هوايي
سامانه سوخت‌پاشي: fuel injection system
ميله سوخت‌نما: dipstick
سوخت‌نارسي: fuel starvation
چندراهه سوخت: fuel manifold
هواراهه سوخت: fuel vent
دورريزي سوخت: fuel dumping
آموزش گذار: transition training
بازآموزي: recurrent training
سوخت خزش: taxi fuel
سوخت انتظار: holding fuel
واژه‌هاي مصوب آينده‌پژوهي
پيش‌انگاري: anticipation
خودنوگري: autopoiesis
بينش‌وران: remarkable people
گمانه‌زني: conjecture
پژوهش کنشي: action research
سامانه پويا: dynamic system
سامانه خودفرمان: autonomic system
نوآيندي: emergence
لبه آشوب: edge of chaos
سوگيري روال‌نگر: normalcy bias
واژه‌هاي مصوب تغذيه
بي‌چشايي: ageusia
چربابه: chyle
فهرست جانشيني: exchange list
پربزاقي: sialorrhea
آوند غذادهي: feeding container
بيش فروگشت: hypercatabolism
بيش دگرگشت: hypermetabolism
بدجذبي: malabsorption
بازآب‌رساني: rehydration
تن کارمايه: activity increment
واژه‌هاي مصوب حمل و نقل دريايي
فراخواني: muster
گريزراه: escape route
رهسپاري: proceed
سرگردان: adrift
بيرون‌اندازي: jettison
ريزش: spill
نفت‌زدايي: oil clearance
نفت‌شويي: crude oil washing
بيشينه چينش: stackweight
نادرجا: off station
واژه‌هاي مصوب آمار
راهبرد بهين: optimal strategy
نمونه‌گيري سازوار: adaptive sampling
نمونه‌گيري خوشه‌اي: cluster sampling
بافت‌نگاشت دايره‌اي: circular histogram
تابع زيست‌سنجشي: biometric function
صورتک‌هاي چرنوف: chernoff faces
چارک اول: first quartile
چندک: quantile
ريسه: run
آماره کارا: efficient satistic

 

خبرگزاري آريا 

فرم دریافت نظرات شما
نام شما: ایمیل:
نظر شما:*
سوال:* 3 + 9 =