برآورد (تقریبی) ترجمه از انگلیسی / فرانسه / روسی و عربی
  به
  فارسی
  نوع متن هزینه ترجمه به ازای هر واژه* تعداد تقریبی واژگان در یک صفحه
(با فونت Roman و اندازه ۱۲)
هزینه تقریبی یک صفحه ترجمه شده ۲۵۰ کلمه ای 
1. متن تخصصی - مقالات علمی-بژوهشی دانشگاهی 190 250 کلمه 47500
2. متن تخصصی  160 // 40000
3. متن نیمه تخصصی 100 // 25000
4. متن عمومی 80 // 20000
5. کاتالوگ/بروشور 140 // 35000

متن ترجمه سفارش شده قبل ازترجمه و  تایپ توسط Word Count که درقسمت Review نرم افزار Word تعبیه شده است  شمارش گردیده و هزینه نهایی  به مشتری اعلام میشود . (برای مثال اگر متن ارسالی شما ۳۳۵۰ کلمه باشد و در گروه "متن عمومی" قرار گیرد آن را تقسیم بر ۲۵۰(تعداد واژه گان یک صفحه معمولی) می نماییم تا تعداد صفحات آن بدست آید. در این حالت کل ترجمه می شود سیزده صفحه ونصف و کل هزینه ترجمه هم می شود ۱۶۷۵۰۰ تومان.
توضیح:
-  اگر متن
ارسالی  شما  با فرمت PDF باشد ابتدا آنرا به محیط Word انتقال می دهیم و توسط Word Count که درقسمت Review نرم افزار Word تعبیه شده است تعداد کلمات آن را شمرده و قیمت را اعلام می نماییم.
اگر متنارسالی  شما متن اسکن شده - متن دست نوشت.... باشد قیمت تقریبی محاسبه و اعلام می گردد و  بعد از تایپ توسط نرم افزار  و شمارش توسط آن مابقی دریافت می شود.

*صفحه استاندارد 250 کلمه و ملاک تعیین هزینه ترجمه، متن مبدا است.
* مبالغ به تومان است.
* تمامی ترجمه ها تا ۴۸ ساعت دارای گارانتی می باشد.
 

 
برآورد (تقریبی) ترجمه ازفارسی
  به
 انگلیسی/ فرانسه / روسی و عربی
  نوع متن هزینه ترجمه به ازای هر واژه* تعداد تقریبی واژگان در یک صفحه
(با فونت Roman و اندازه ۱۲)
هزینه تقریبی یک صفحه ترجمه شده ۲۵۰ کلمه ای 
1. متن تخصصی - مقالات علمی-بژوهشی دانشگاهی 230 250 کلمه 57500
2. متن تخصصی  190 // 47500
3. متن نیمه تخصصی 140 // 35000
4. متن عمومی 100 // 25000
5. کاتالوگ/بروشور 160 // 40000
6. رزومه 160 // 40000
7. توصیه نامه 160 // 40000
8. نامه تجاری 160 // 40000

متن ترجمه سفارش شده قبل ازترجمه و  تایپ توسط Word Count که درقسمت Review نرم افزار Word تعبیه شده است  شمارش گردیده و هزینه نهایی  به مشتری اعلام میشود . (برای مثال اگر متن ارسالی شما ۳۳۵۰ کلمه باشد و در گروه "متن عمومی" قرار گیرد آن را تقسیم بر ۲۵۰(تعداد واژه گان یک صفحه معمولی) می نماییم تا تعداد صفحات آن بدست آید. در این حالت کل ترجمه می شود سیزده صفحه ونصف و کل هزینه ترجمه هم می شود ۱۶۷۵۰۰ تومان.
توضیح:
-  اگر متن
ارسالی  شما  با فرمت PDF باشد ابتدا آنرا به محیط Word انتقال می دهیم و توسط Word Count که درقسمت Review نرم افزار Word تعبیه شده است تعداد کلمات آن را شمرده و قیمت را اعلام می نماییم.
-  متن اسکن شده - متن دست نوشت.... بعد از تایپ توسط نرم افزار شمارش می گردد.

*صفحه استاندارد 250 کلمه و ملاک تعیین هزینه ترجمه، متن مبدا است.
* مبالغ به تومان است.
* تمامی ترجمه ها تا ۲۴ ساعت دارای گارانتی می باشد.


 
برآورد (تقریبی) خدمات ترجمه شفاهی  
 انگلیسی/ فرانسه / روسی و عربی

 
  نوع ترجمه شفاهی  مبلغ ترجمه شفاهی
1. مترجم شفاهی همراه- یک روز کامل (از فارسی به زبان مقصد) 400.000 تومان  
2. مترجم شفاهی همراه- یک روز کامل (از زبان مبدا به فارسی) 350.000 تومان  
3. مترجم شفاهی کنفرانس و سمینار (از فارسی به زبان مقصد) ساعتی 70.000 تومان
4. مترجم شفاهی کنفرانس و سمینار  (از زبان مبدا به فارسی) ساعتی 60.000 تومان
5. مترجم همزمان  (از فارسی به زبان مقصد) ساعتی 120.000 تومان
6. مترجم همزمان  (از زبان مبدا به فارسی) 100.000 تومان

 
برآورد (تقریبی) خدمات ترجمه چندرسانه ای
  به
 انگلیسی

(در حال حاضر خدمات این بخش تنها برای زبان انگلیسی ارایه می شود)  
  نوع ترجمه چند رسانه ای مبلغ ترجمه چند رسانه ای
۱. تبدیل گفتار به نوشتار دقیقه ای۴۵۰۰  
۲. ترجمه برای زیرنویس و دوبله-انگلیسی به فارسی ساعتی ۹۰۰۰  
۳. ترجمه برای زیرنویس و دوبله-فارسی به انگلیسی   ساعتی ۱۲.۰۰۰  

 
برآورد (تقریبی) ضبط صوتی مقالات  
 انگلیسی

(در حال حاضر خدمات این بخش تنها برای زبان انگلیسی ارایه می شود)  
  نوع خدمت  مبلغ ضبط صوتی مقالات
۱. ضبط صوتی مقالات دقیقه ای    ۲۰۰۰  
 

* مبالغ به تومان است.


 
*ترجمه کتاب و مقاله ISI با شرایط و قیمت  ویژه  برآورد هزینه خواهند شد.

http://www.ilts.ir/fa