لیستی که در زیر می آید مجموعه کاملی است از ژورنالهای علمی‌ و پژوهشی که در حوزه ترجمه فعالیت می کنند. اسامی ژورنالهای   به صورت الفبأیی داده شده است. از اساتید و همکاران دانشگاهی تقاضا داریم ما را در تکمیل این لیست یاری دهند. لطفا پیشنهادات خود را به نشانی‌ ایمیلی‌ iltsiran@gmail.com  ارسال فرمایید.

در ضمن میتوانید از لیست پویا(دینامیک)  ژورنال ها هم جهت دسترسی استفاده نمایید. از آنجائیکه این لیست پویا(دینامیک)  می‌باشد شما قادرید در نام ژورنالها تغییر ایجاد کنید و یا نام  ژورنال یا ژورنالهای جدیدی را اضافه نمایید

 1611: A Journal of Translation History
Babilónia. Revista Lusófona de Línguas, Culturas e Tradução
Cadernos de Tradução 
Cultus
Confluências
Doletiana 
Glottopol (sociolinguistics journal; sometimes carries useful translation articles)
Intralinea
I.U. Journal of Translation Studies (Istanbul University) 
Journal of Specialised Translation 
Journal of Translation (on Bible translation)
New Comparison, the journal of the British Comparative Literature Association, includes some translation articles. Now downloadable as pdf files here.
New Voices in Translation Studies 
Meta (recent issues are firewall-protected)
MonTI (issues online six months after publication)
Mutatis Mutandis 
New Voices in Classical Reception Studies (includes articles on translation) 
Palimpsestes (some issues online at the http://www.revues.org open-access journals site)
Quaderns: revista de traducció 
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas
Revista Electrónica de Didáctica de la Traducción y la Interpretación 
Revista tradumàtica : traducció i tecnologies de la informació i la comunicació 
Scientia Traductionis 
SKASE Journal of Translation and Interpretation 
Tradução em Revista  
Trans
trans-kom
TranscUlturAl 
Translation & Interpreting. The international journal of Translation and Interpreting Research 
Translation Today 
Transversal, published by the European Institute for Progressive Cultural Policy 
TTR (recent issues are firewall-protected)

An online portal for non-periodical publication (albeit with an ISSN) is: 
T21N


 

 

 
  http://www.ilts.ir/fa