گروه ویراستاری فارسی شرکت آی.ال.تی.اس 

  نام و نام خانوادگی همکار در شرکت آی.ال.تی.اس مدارج تحصیلی - تجربیات سمت در  شرکت آی.ال.تی.اس
۱. دکتر رضا ستاری   دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران - دانشگاه علامه طبا طبایی - تهران rezasatari@umz.ac.ir ویراستار فارسی
۲. دکتر معصومه محمودی    استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی- دانشگاه علامه طبا طبایی - تهران mmahmoudi@ilts.ir ویراستار فارسی
۳. دکتر محسن مهدی نیا چوبی  استادیار زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه مازندران   mmahdinia@ilts.ir ویراستار فارسی
۴. علی اکبر یاغی تبار کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی yaghitabar@ilts.ir ویراستار فارسی
۵. مهدی مشایخی کارشناس ارشد رشته مطالعات ترجمه از دانشگاه شهید بهشتی - مدرس دانشگاه - مدرس دروس ترجمه - مترجم متون ادبی ونقد rmashayekhi@ilts.ir ویراستار فارسی


 

 
  http://www.ilts.ir/fa