نمونه چکیده تصحیح شده را دانلود کنید 1. Institutional Review Board of  the University of Mazandaran
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.