http://www.ilts.ir/fa


  


 
مترجمین و همکاران شرکت آی.ال.تی.اس در بخش فرانسه

  نام و نام خانوادگی همکار در شرکت آی.آل.تی.اس مدارج تحصیلی - تجربیات سمت در  شرکت آی.آل.تی.اس
۱. دکتر مهدی حیدری PhD در رشته زبان و ادبیات فرانسه - مترجم و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی - تهران -مترجم رسمی قوه قضاییه mheidari@ilts.ir مترجم
۲. دکتر جعفر حاجی نیا   PhD در رشته زبان و ادبیات فرانسه - مترجم و استاد دانشگاه jhajinia@ilts.ir مترجم

 
 

    http://www.ilts.ir/fa